Salgsbetingelser

Appex standard salgsbetingelser.

Generelt

Disse standard salgsbetingelser (Salgsbetingelsene) gjelder for salg av varer og tjenester fra Appex (Appex), til kjøper (Kunden) (sammen kalt Partene). Salgsbetingelsene godkjennes av Kunden ved aksept på tilbud, signert kundeavtale/konsulentavtale eller betalt første faktura.

Salgsbetingelsene kan endres uten ytterligere varsel og får virkning fra og med neste bestilling fra Kunden. Bestillinger av varer eller tjenester forutsettes foretatt av bemyndiget person hos Kunden og Kundens til enhver tid oppgitte kontaktperson forutsettes å ha fullmakt internt hos Kunden til å forplikte Kunden.

Appex forbeholder seg retten til å avvise eller begrense bestillinger dersom levering ikke anses som mulig/forsvarlig. Appex kan bruke underleverandører og samarbeidspartnere i leveransene.

Ved motstrid mellom disse Salgsbetingelsene og bestemmelser i spesifikk signert leveranseavtale har leveranseavtalen forrang.

Appex opererer med både pristilbud og prisestimat.

Pristilbud

Et pristilbud fra Appex forutsetter en bestilling med forutsigbare kostnader og vil inkludere en utvetydig oversikt over alle tjenester og produkter Appex skal levere. Med mindre Kunden endrer bestillingen etter pristilbudet er gitt, vil tilbudet samsvare med endelig faktura.

Prisestimat

Et prisestimat gis når oppdraget er av usikkert omfang eller innbefatter ukjente variabler som kan påvirke tid og kostnader underveis i prosjektet.

Konsulent, utvikling av løsning, kreativt arbeid og leveranser som inkluderer underleverandører er i de fleste tilfeller forbundet med uforutsigbarhet og vil i hovedsak leveres med estimat. Appex har plikt til å forholde seg til gitt estimat +/- 20%. Appex vil uansett ikke belaste mer enn det som reelt er påløpt og den totale kostnaden kan derfor bli både høyere og lavere enn estimatet.

Alle endringer Kunden setter i bestilling og som øker kostnadene eller tidsbruken i leveransen, vil uansett bli belastet i tillegg til det opprinnelige prisestimatet.

Ved betydelige avvik utover 20%, skal Appex informere Kunden som eventuelt må sette aktuelle endringer i bestilling.

Når det gjelder både pristilbud og prisestimat tar Appex forbehold mot eventuelle prisendringer hos underleverandører, valutasvingninger og for feilaktig informasjon grunnet tekniske eller menneskelige feil. Alle priser er oppgitt eks. mva.

For leveranser til messer eller tidsbestemte leveranser der Appex, på vegne av Kunden, må bestille produkter eller tjenester utover det som er angitt i estimatet for å kunne levere det som er avtalt, plikter Appex å informere Kunden om dette så fort som mulig, men Kunden aksepterer uansett at kostnaden belastes Kunden.

Opphavsrett og eiendomsrett til åndsverk

Kunden er forpliktet til å beskytte Appex sine forslag, ideer og konsepter i forbindelse med alt skissemateriell som presenteres. Slikt materiell kan ikke kopieres fra eller brukes i forbindelse med andre liknende ideer eller prosjekter. Opphavsretten til kreativt arbeid, herunder, men ikke begrenset til tekst, design, UX, prototyper, video, lyd og konsepter – inkludert skisser og forslag, eies av Appex som også beholder opphavsrett, bruksrett og eksklusivitet til alt materiell med unntak av det endelig valgte resultat.

Etter at Appex har mottatt full betaling får Kunden eksklusiv rett til å ta i bruk det kjøpte valgte resultatet.

Dette gjelder dog ikke såkalte arbeidsfiler, som er ment for utarbeidelse og framstilling av ferdige originalfiler. Arbeidsfiler eies av Appex og Kunden har ikke rett til å få disse utlevert og de kan ikke overleveres til tredjepart, bearbeides eller på noen måte kopieres fra eller forandres på, verken helt eller delvis, uten at det foreligger skriftlig godkjennelse fra Appex.

Levering og risiko

Såfremt tidspunkt for leveransen er angitt i signert avtale og Kunden løpende har oppgitt komplette og korrekte opplysninger til Appex, som deretter innen rimelig tid har fått mulighet til å eventuelt korrigere tidspunkt eller kostnader i prosjektet, er tidspunktet bindende for Appex.

Dersom Kunden ikke overholder avtalte frister i et prosjekt kan Appex avbryte sitt arbeide inntil Kunden har rettet opp forholdet og belaste Kunden for medgått tid.

Dersom Kunden er ansvarlig for at en leveranse av varer blir forsinket kan Appex lagre varene for Kundens regning og selge varene til en tredjepart dersom det er mulig. Kunden vil fortsatt være ansvarlig for at Appex får dekket innkjøpsprisen og eventuelle renter og kostnader.

Risikoen med leveranser går over til Kunden ved levering til Kunden, enten fysisk eller digitalt, eller ved levering til transportør eller annet transportmiddel. Risikoen går også over til Kunden ved delvis levering.

Dersom Kunden har kjøpt varer fra Appex som volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er Appex erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Appex er ikke ansvarlig for følgeskader.

Force Majeure og vanhjemmel

Dersom gjennomføring av avtalt leveranse helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, pandemi og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

Dersom en force majeure hendelse varer lenger enn to måneder, og/eller gjør leveransen verdiløs for Kunden, skal Partene ha rett til å annullere leveransen uten å påta seg noe erstatningsansvar for skader. Kunden er likevel forpliktet til å betale for alle kostnader og timer medgått i leveransen fram til leveransens annullering.

Kunden kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor Appex som følge av vanhjemmel og Appex kan kreve eventuelle ekstrakostnader og erstatningskrav fra tredjemann dekket av Kunden.

Reklamasjon og garanti

Kunden kan ikke reklamere på løsninger, tjenester, kreativt arbeid eller prosjekter hvor omfanget er basert på estimat eller konsulentavtale. Appex gir heller ikke garanti i slike leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt.

Leveranser av varer har 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Ved kjøp av varer som helt eller delvis leveres av Appex sine underleverandører gjelder de vilkår som Appex har i sin avtale med den aktuelle underleverandøren.

Ved mottak av varer plikter Kunden å undersøke emballasjen som varene er innpakket i for skader, før transportøren forlater leveringsstedet. Dersom Kunden oppdager skade på emballasjen, skal dette anmerkes på fraktbrev eller tilsvarende og rapporteres til Appex uten ugrunnet opphold. Videre skal Kunden undersøke om varene er levert som avtalt, herunder om selve varene har blitt skadet eller om leveransen ellers har feil eller mangler, eller er levert for sent. Dersom det oppdages en feil eller mangel skal Kunden umiddelbart, og senest innen åtte virkedager fra levering, gi Appex melding om dette og påberope seg reklamasjon. Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, mister Kunden retten til å gjøre mangelen gjeldende. Av bevishensyn anbefaler Appex at reklamasjonen dokumenteres og sendes skriftlig.

Dersom en vare er levert fra en samarbeidspartner av Appex, skal Kunden fortsatt reklamere til Appex hvoretter Appex, dersom det er mest hensiktsmessig, setter Kunden i direkte kontakt med involvert samarbeidspartner for utbedring/erstatning.

Ved feil på varer, som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold Kunden er ansvarlig for, har Appex ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Appex foretar retting eller omlevering, kan ikke Kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Dersom Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen, dekker ikke Appex dette arbeidet, med mindre det er avtalt på forhånd.

Vederlag og betaling

Dersom ikke annet er avtalt faktureres vederlaget løpende pr. måned etter Appex sine gjeldende satser med 10 dagers betalingsfrist fra faktura. Alle priser er eksklusive miljøgebyr, skatter og offentlige avgifter og gjelder for arbeid innenfor normal arbeidstid.

Eventuell reise faktureres pr påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. I tillegg faktureres det kilometerpris fra første kjørte kilometer etter Statens satser for liten bil. Kostnader for eventuelle ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 16.00 og 21.00 er 50% av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 21.00, på offentlige helligdager og i helger er 100% av ordinær timepris.

Dersom lover, forskrifter, retningslinjer, avgiftsreguleringer m.v. vedtas eller endres etter at avtale om leveranse er inngått og slike endringer påvirker Appex sine kostnader eller fremdrift/leveringsmuligheter, kan hver av Partene kreve en endring i den avtalte pris og/eller fremdrifts/leveringsplan som reflekterer virkningen av slike vedtak eller endringer med virkning fra den dagen endringen trådte i kraft.

Ved endringer i valutakurser som påvirker kostnadene kan Appex justere prisene tilsvarende uten ytterligere varsel.

Ved forsinket betaling erlegges forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om forsinket betaling. Per 31.12. legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentesrente).

Appex har salgspant i leveransen inntil full betaling har skjedd. Dersom Kunden ikke betaler ved forfall kan Appex etter fritt valg stoppe enhver ytelse til Kunden med øyeblikkelig virkning.

Ansvarsbegrensning

Appex vil ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap Kunden måtte bli påført i forbindelse med leveranser, herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart.

Personvern

Appex og Kunden kan utveksle personopplysninger som er nødvendige for å kunne betjene et funksjonelt kundeforhold. For slik behandling av personopplysninger er hver av Partene selv behandlingsansvarlig for sin egen behandling, og hver av Partene er ansvarlig for overholdelse av de til enhver tid gjeldende personvernregler, som blant annet er definert i EU-forordning 679/2016 GDPR.

I de tilfeller hvor Kunden benytter en tredjepart som behandlingsansvarlig på løsninger Appex utvikler, er det Kundens ansvar å tegne databehandleravtale med tredjepart. Appex er ikke ansvarlig for brudd på personopplysningssikkerheten som skyldes Kundens bruk av utstyr, programvare eller skytjenester. Dersom Appex skal behandle personopplysninger på vegne Kunden, skal det inngås databehandleravtale mellom Appex og Kunden, i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

Kunden aksepterer at Appex kan benytte Kundens navn, logo, kontaktopplysninger og leveransens resultater i markedsføringssammenhenger og til kommunikasjonsformål innenfor de rammer som gjelder for norsk lov.

Sist oppdatert: 19.10.2021

Vi tilbyr

Prosjekter

Gasnor_fremhevet_square_Appex
Gasnor

Animasjoner for Gasnor

 • Rådgivning
 • Grafisk design
 • Animasjon
 • Nettsteder
Assist_fremhevet_square_Appex_high
Assist Norge

Identitet og nettsted

 • Rådgivning
 • Tekst
 • Grafisk design
 • 3D
 • Animasjon
Vy-insta-post
Vy Strategy

Logo og visuell identitet

 • Konsept & kampanjer
 • Grafisk design
 • Nettsteder
 • Animasjon
20231208_AquaNor23, Scale20230822-SJF09530 beste stand
Scale AQ og Moen Marin

Beste Stand på Aqua Nor!

 • Grafisk design
 • Messestands og utstillinger
 • 3D
 • Konsept & kampanjer
 • Profilering
20240110_Bauge Auto - Case Illustrasjon - IG ORG
Bauge Auto

SoMe-kurs

 • Sosiale medier
 • Tekst
web-1
Vistin Pharma

Messestands for Vistin Pharma

 • Messestands og utstillinger
 • Grafisk design
Appex-VARD-Group-1x1
VARD Group

Messekonsept for Vard Group

 • Messestands og utstillinger
 • Grafisk design
Caselog_fremhevet_square_Appex
Coop Sørvest SA

System for saksbehandling

 • System­utvikling
 • Integrasjoner
 • Rådgivning
20230822_AquaNor23, Salt20230822-SJF09696
Salt Ship Design

Messestand

 • Messestands og utstillinger
 • Interiør
 • Grafisk design
230608_Karmsund Protein - Front-crop
Karmsund Protein

Holdningskampanje for Karmsund Protein

 • Konsept & kampanjer
 • Profilering
 • 3D
 • Foto & film
00 1-1
Tysvær kommune

Holdnings­kampanje

 • Animasjon
 • Grafisk design
 • 3D
 • Sosiale medier
 • Konsept & kampanjer
230815_Netreg-Header
Egersund Net

Forretningssystem

 • UX/UI
 • System­utvikling
 • Integrasjoner
 • Forretnings­løsninger
KBAL-flyer-plakat-1-1
KBAL – Knutsen Ballast Water

Visuell identitet og nettsted

 • Grafisk design
 • Nettsteder
 • Konsept & kampanjer
 • Animasjon
 • 3D
fremhevet_square_stangaland_skole_karmoy_kommune_appex
Karmøy Kommune

Dekor på ny barneskole

 • Konsept­utvikling
 • Grafisk design
 • Interiør
gulli_16-9_720
Karmøy Kommune

Sorteringsspill

 • Animasjon
 • System­utvikling
 • Tekst
 • Nettsteder
20230105 HSHH-visittkort
Haugaland Storhusholdning

Logo og visuell identitet

 • Rådgivning
 • Konsept & kampanjer
 • Grafisk design
 • Animasjon
 • Profilering
HM Move Rosa Puffer Jakke
H&M Move

3D design og animasjoner

 • 3D
 • Animasjon
gemisoft_macbook_wide
Geminor

Forretnings­system

 • UX/UI
 • System­utvikling
 • Integrasjoner
 • Forretnings­løsninger
Gassco sin messestand under ONS 2022 designet, bygget og levert av Appex.
Gassco

Messestand på ONS 2022

 • Konsept­utvikling
 • Animasjon
 • Nettsteder
 • Grafisk design
 • 3D
Appex messestand ONS 2022 Norges Forskningsraad_4
Norges Forskningsråd

Messestand på ONS

 • Konsept & kampanjer
 • Konsept­utvikling
 • Grafisk design
 • Messestands og utstillinger
 • Interiør
2022 Appex design av kokebok Xellia 7
Xellia Pharmaceuticals

SOS-Barnebyer kokebok

 • Konsept & kampanjer
 • Grafisk design
 • Rådgivning